Activiteitenzone Giessenburg (bron: Gemeente Giessenlanden)

Het schetsplan voor de activiteitenzone in Giessenburg is door de raad in maart 2016 vastgesteld. Na een intensief proces met alle partijen ligt er nu een inrichtingsplan dat rijp is om aan de raad ter besluitvorming aan
te bieden. Samen met alle partijen die betrokken zijn bij de activiteitenzone heeft dit inrichtingsplan zijn huidige vorm gekregen. Ondanks het ruime plangebied is het passen en meten om alle bestaande en nieuwe functies een goede plaats te geven. De toekomstige activiteitenzone wordt een plek waar sport en ontspanning in een mooi geheel samen komen.

Wethouder Elisabeth van Leeuwen:
“We blikken terug op een intensieve periode waarin de verenigingen en betrokkenen veel energie en tijd hebben gestoken in de totstandkoming van het plan. Alle waardering daarvoor! Het doorlopen proces geeft vertrouwen voor de verdere uitwerking en aanpak. Nu is het de beurt aan de gemeenteraad. Weer een belangrijke stap in het proces. Met elkaar maken we de activiteitenzone.”

Centraal plein
Zoals op de tekening is te zien, ligt het sportdeel van de activiteitenzone het dichtst bij het dorp. Het voorstel is om een nieuwe fi ets- en looproute tussen Plein 2 en de brandweerkazerne te creëren. Deze route komt uit bij een centraal plein waaraan alle sportvoorzieningen liggen. De nieuwe sporthal en de nieuwe accommodatie voor VV Peursum grenzen ook aan dit plein. Ook de tennisvereniging is daarvandaan te bereiken.

Slim samen
Tussen het plein en de Kerkweg is een nieuw parkeerterrein gepland dat plaats biedt aan circa 165 auto’s. Dit parkeerterrein is ook op piekmomenten groot genoeg. Het nieuwe verenigingsgebouw zal ook de nieuwe entree vormen voor De Doetse Kom. Voordat het besluit naar de raad gaat wordt het plan rondom de Doetse Kom nog verder bijgesteld. De betrokken verenigingen kunnen dit gebouw gebruiken om hun activiteiten te organiseren. Er is ruimte voor een IJsbaan en het MTB parcours loopt ook langs het gebouw. Bezoekers van het zwembad  kunnen beide parkeerterreinen gebruiken aangezien de entree zeer centraal ligt.

Inmiddels is duidelijk dat VV Peursum voor een tweede kunstgrasveld kiest. Het park krijgt hierdoor meer ruimte. Verder staat er een opknapbeurt voor het park gepland, waarbij er aandacht is voor allerlei groepen gebruikers. Afhankelijk van de besluitvorming kan voor de zomer met de aanleg van het kunstgrasveld worden gestart. In het inrichtingsplan zijn de hoofdlijnen uitgewerkt. Nadere detaillering en keuzes over bijvoorbeeld type verharding en groen volgen later. Ook het benodigde oppervlak aan water kan nog wijzigen.

Besluitvorming
Het plan, de fi nanciële stand van zaken en de gemaakte afspraken worden voorgelegd aan het college van B&W en vervolgens aan de raad. Als alles volgens planning verloopt wordt het onderwerp behandeld in de raadsvergaderingen op 6 en 20 april 2017. Op 16 maart is de activiteitenzone onderwerp van een themabijeenkomst van de raad.

Vragen?
Heeft u over het ontwerp nog vragen? Of wilt u iets meegeven aan de verenigingen of de gemeente bij de verdere uitwerking? Neem dan contact op met de projectleider, Maarten van Dooren. Hij is bereikbaar via m.van.dooren@giessenlanden.nl of via 06-52475766.